Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer een echtgenoot na het huwelijk niet zelf in de kosten van zijn/haar levensonderhoud kan voorzien, kan er een partneralimentatiebijdrage worden vastgesteld of overeengekomen. De partneralimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor de bepaling van de behoefte wordt in de huidige regelgeving gekeken naar de mate van welstand tijdens het huwelijk. Dit welstandsniveau wordt afgemeten aan de hand van het netto gezinsinkomen zoals dit beschikbaar was ten tijde van het huwelijk.

Bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatiebijdrage spelen verschillende aspecten een rol. Zo wordt van de alimentatiegerechtigde in principe verwacht dat deze zich inspant om na echtscheiding zelf (deels) in de kosten van zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betreft de zogenoemde verdiencapaciteit. Anderzijds is de hoogte van de alimentatie afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt er op basis van de lasten bepaald of er een bijdrage voldaan kan worden en zo ja hoe hoog deze partneralimentatiebijdrage dan moet zijn.

Duur alimentatieverplichting

In de huidige regelgeving bedraagt de duur van de partneralimentatieverplichting 12 jaar als er sprake is van een huwelijk waar kinderen uit zijn geboren of een kinderloos huwelijk dat langer dan 5 jaar heeft geduurd. Wanneer het huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en er ook geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk. De termijn gaat lopen op de dag dat de scheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De alimentatieverplichting eindigt (definitief) wanneer de alimentatiegerechtigde trouwt of gaat samenwonen met een ander ‘als ware zij gehuwd’.

Een partneralimentatiebijdrage kan in onderling overleg worden vastgesteld. Het staat partners vrij zelf afspraken te maken over onder andere de duur van de bijdrage en de eventuele voorwaarden waaronder deze vervalt of wijzigt. De alimentatiegerechtigde is vrij om van het recht op partneralimentatie af te zien. Het recht op partneralimentatie kan ook in één keer worden afgekocht.

Wijziging van omstandigheden

Wanneer zich na de overeenkomst over of vaststelling van de partneralimentatiebijdrage een wijziging van omstandigheden voordoet, kan dit aanleiding vormen de bijdrage te herzien. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde neemt toe, waardoor er een lagere behoefte ontstaat;
  • de hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige neemt toe, waardoor de draagkracht toeneemt.

In een mediationtraject maak je hierover afspraken. Daarbij houd je rekening met alle verschillende omstandigheden. Daarnaast kan de rechter verzocht worden een partneralimentatiebijdrage vast te stellen dan wel te wijzigen.

Voor een vaststelling of wijziging van partneralimentatie (via de rechter of middels mediation) zijn allerlei stukken nodig om alimentatieberekeningen te maken.

Hier kun je zien welke stukken wij daarvoor graag ontvangen.