Partneralimentatie

Kennisbank > Alimentatie en verdeling > Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer een echtgenoot na het huwelijk niet zelf in de kosten van zijn/haar levensonderhoud kan voorzien, kan er een partneralimentatiebijdrage worden vastgesteld of overeengekomen. De partneralimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

VANDAAG - Partneralimentatie

Voor de bepaling van de behoefte wordt in de huidige regelgeving gekeken naar de mate van welstand tijdens het huwelijk. Dit welstandsniveau wordt afgemeten aan de hand van het netto gezinsinkomen zoals dit beschikbaar was ten tijde van het huwelijk.

Bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatiebijdrage spelen verschillende aspecten een rol. Zo wordt van de alimentatiegerechtigde in principe verwacht dat deze zich inspant om na echtscheiding zelf (deels) in de kosten van zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betreft de zogenoemde verdiencapaciteit.

Anderzijds is de hoogte van de alimentatie afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt er op basis van de lasten bepaald of er een bijdrage voldaan kan worden en zo ja hoe hoog deze partneralimentatiebijdrage dan moet zijn.

Wijziging van omstandigheden

Wanneer zich na de overeenkomst over of vaststelling van de partneralimentatiebijdrage een wijziging van omstandigheden voordoet, kan dit aanleiding vormen de bijdrage te herzien.

Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

 • De verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde neemt toe, waardoor er een lagere behoefte ontstaat;
 • De hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige neemt toe, waardoor de draagkracht toeneemt.

In een mediationtraject maak je hierover afspraken. Daarbij houd je rekening met alle verschillende omstandigheden. Daarnaast kan de rechter verzocht worden een partneralimentatiebijdrage vast te stellen dan wel te wijzigen.

Voor een vaststelling of wijziging van partneralimentatie (via de rechter of middels mediation) zijn allerlei stukken nodig om alimentatieberekeningen te maken. Hier kun je zien welke stukken wij daarvoor graag ontvangen.

  Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • De verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde neemt toe, waardoor er een lagere behoefte ontstaat;
  • De hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige neemt toe, waardoor de draagkracht toeneemt.

  In een mediationtraject maak je hierover afspraken. Daarbij houd je rekening met alle verschillende omstandigheden. Daarnaast kan de rechter verzocht worden een partneralimentatiebijdrage vast te stellen dan wel te wijzigen.

  Voor een vaststelling of wijziging van partneralimentatie (via de rechter of middels mediation) zijn allerlei stukken nodig om alimentatieberekeningen te maken. Hier kun je zien welke stukken wij daarvoor graag ontvangen.

   Duur alimentatieverplichting

    De huidige wetgeving houdt voor wat betreft de duur van de partneralimentatie het volgende in: tenzij een beroep gedaan kan worden op een drietal uitzonderingen, zal de onderhoudsverplichting van rechtswege eindigen na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaren.

    VANDAAG - Duur alimentatieverplichting
    Alimentatieverplichting - VANDAAG

    De uitzonderingsgevallen zijn:

    • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt;
    • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;
    • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

    Een partneralimentatiebijdrage kan in onderling overleg worden vastgesteld. Het staat partners vrij zelf afspraken te maken over onder andere de duur van de bijdrage en de eventuele voorwaarden waaronder deze vervalt of wijzigt. De alimentatiegerechtigde is vrij om van het recht op partneralimentatie af te zien. Het recht op partneralimentatie kan ook in één keer worden afgekocht.

    Bekijk ook:

    Huwelijkse voorwaarden

     

    Pensioen

    Verdeling gemeenschap