Kinderalimentatie

Kennisbank > Kinderen > Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kinderen in ieder geval totdat zij 21 jaar oud zijn. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van ieder van de ouders. Voor het bepalen van de behoefte wordt vaak gekeken naar het gezinsinkomen van de ouders toen zij nog samen waren.

Kinderalimentatie

Het Nibud heeft onderzocht dat er een min of meer vast verband bestaat tussen de hoogte van dit gezinsinkomen en de hoogte van de uitgaven voor de kinderen. Ook de leeftijd van de kinderen speelt hierin een rol. Deze informatie is verwerkt in een tabel.

Het uitgangspunt bij de berekening van de kinderalimentatie is dat kinderen niet slechter mogen worden van een echtscheiding. Om die reden wordt voor het bepalen van hun behoefte na de echtscheiding steeds teruggegrepen naar het gezamenlijke gezinsinkomen toen de ouders nog bij elkaar waren. Overigens is er geen verplichting om de behoeftetabel te volgen. Ouders zijn vrij om onderling een hoger kinderalimentatiebedrag overeen te komen.

Ook kan het zo zijn dat een op maat gemaakte behoeftebegroting toch anders uitpakt, omdat het betreffende kind bijzondere kosten heeft, bijvoorbeeld vanwege aangepaste voeding, bijzonder vervoer, het beoefenen van een topsport, noem maar op. De behoefte zal dan hoger zijn dan uit de tabel blijkt.

Kinderalimentatie - VANDAAG

Ook kan het zo zijn dat een op maat gemaakte behoeftebegroting toch anders uitpakt, omdat het betreffende kind bijzondere kosten heeft, bijvoorbeeld vanwege aangepaste voeding, bijzonder vervoer, het beoefenen van een topsport, noem maar op. De behoefte zal dan hoger zijn dan uit de tabel blijkt.

Wanneer de behoefte van de kinderen eenmaal is bepaald, moet de draagkracht van de beide ouders worden bepaald. Ook hiervoor is een tabel ontworpen.

Voor het kunnen toepassen van de tabel dient eerst het netto besteedbaar inkomen te worden berekend. Wij maken hiervoor gebruik van een digitaal rekenprogramma, waarmee wij het bruto-inkomen omrekenen naar een netto besteedbaar jaarinkomen, inclusief vakantiegeld en belastingvoordelen.

Kinderalimentatie - VANDAAG
Kinderalimentatie VANDAAG

Kinderalimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met een van overheidswege vastgesteld percentage. Verder is wijziging van de kinderalimentatie steeds mogelijk wanneer de omstandigheden zodanig wijzigen dat de eerder door de rechter vastgestelde of in onderling overleg overeengekomen kinderalimentatie niet meer beantwoordt aan de wettelijke maatstaven.

Een verzoek daartoe dient dan te worden ingediend bij de rechtbank. Kinderalimentatie is voor de betaler niet aftrekbaar. De ontvanger is over de kinderalimentatie geen belasting verschuldigd.

Co-ouderschap

  Annet Siebenga Mediation VANDAAG

  Indien de scheidende ouders kiezen voor een co-ouderschap, dan moeten goede afspraken worden gemaakt over wie welke kosten van de kinderen voor zijn/haar rekening neemt.

  Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen de verblijfskosten bij ieder van de ouders (kost en inwoning, uitjes met deze ouder) en de verblijfsoverstijgende kosten (schoolgeld, sportcontributie, medische kosten die niet worden vergoed, etc).

  De ouders kunnen kiezen om voor de betaling van de verblijfsoverstijgende kosten gebruik te maken van een zogenaamde kinderrekening: een bankrekening waarvan beiden een pinpas hebben en die door beiden – conform vaste afspraken – mag worden gebruikt voor het doen van uitgaven voor de kinderen. Voor andere ouders werkt het juist beter om één van beiden verantwoordelijk te maken voor het doen van alle uitgaven voor de kinderen, waarin de ander dan bijdraagt door een kinderalimentatie te betalen.

  Bekijk ook:

  Ouderschapsplan

  Gezag en omgang