Procederen

De rechter beslist

In sommige gevallen is procederen onontkoombaar. Jullie worden het bijvoorbeeld niet eens over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, de invulling van de zorg voor de kinderen, of de verdeling van de gemeenschap van goederen. In dat geval legt de advocaat de kwestie voor aan de rechter en verricht alle handelingen die nodig zijn om jouw kant van het verhaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Jij fungeert als meedenker en informatieverschaffer. De rechter neemt uiteindelijk een bindende beslissing.

De stappen bij procederen

 • eerst brengen wij standpunten, wensen en belangen in kaart, dan
 • onderzoeken we de juridische positie van jou en je ex-partner (de tegenpartij)
 • op basis daarvan voorzien wij je van een juridisch advies en
 • stellen we de procestactiek vast
 • tijdens de procedure bewaken en bevorderen we de voortgang van het proces

Heeft de rechter eenmaal een beslissing afgegeven, dan is de echtscheiding uitgesproken en dient volgens de beslissing van de rechter gehandeld te worden: de zorg voor de kinderen moet conform de beslissing worden uitgevoerd, de kinder- en partneralimentatie moet worden betaald, de gemeenschap wordt verdeeld.

De beslissing waarin de rechtbank de echtscheiding tussen echtgenoten uitspreekt wordt tot slot ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie gehuwd zijn. Op de dag dat inschrijving van de echtscheiding plaatsvindt, ben je officieel gescheiden.

Voorlopige voorziening

Soms vereist een bepaald probleem een snelle oplossing. Een voorlopige voorziening kan dan uitkomst bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • de niet werkende partner heeft onvoldoende financiële middelen om zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Er kan een voorlopige alimentatie worden vastgesteld.
 • partijen worden het niet eens over de wijze waarop de zorg voor de kinderen wordt verdeeld. Er kan een voorlopige regeling worden vastgesteld, waarin bepaald wordt wie wanneer de zorg over de kinderen krijgt.
 • de spanningen thuis lopen op en je wilt voorlopig het alleen-gebruik van de echtelijke woning hebben. De rechter kan hiervoor een regeling treffen.

Een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening kan binnen enkele weken tot een uitspraak leiden. Deze voorzieningen zijn tijdelijk. In een daarna of gelijktijdig op te starten verzoekschriftprocedure wordt een definitief oordeel van de rechter gevraagd.

Voordelen van procederen

 • je hoeft geen direct contact met de andere partij te hebben;
 • er komt een (eind)uitspraak;
 • er is vaak hoger beroep mogelijk;
 • je besteedt de zaak deels uit, waardoor je aandacht overhoudt voor andere zaken.

Andere procedures

VANDAAG heeft een grote expertise op het gebied van echtscheidingen. Natuurlijk kun je bij VANDAAG ook terecht voor andere zaken binnen het personen- en familierecht. Daarbij valt te denken aan:

 • het wijzigen van de zorgregeling
 • het verkrijgen of wijzigen van gezag
 • geschillen in het kader van gezagsuitoefening (bv in verband met de schoolkeuze voor een kind of in het geval van een verhuizing van één van de ouders)
 • vervangende toestemming voor de erkenning van een kind
 • de vaststelling of wijziging van alimentatiebijdragen, maar ook
 • spoedprocedures (bv een kort geding in verband met de verkoop van een woning)
 • een second opinion (bv wanneer je behoefte hebt aan een frisse kijk op een reeds lopende zaak of twijfelt aan het verloop van jouw zaak. Of je wilt het concept convenant in een mediationtraject laten beoordelen door een eigen advocaat).

Second opinion?

Heb je behoefte aan een frisse kijk op een reeds lopende zaak? Twijfel je aan het verloop van je zaak? Wil je het concept convenant laten bekijken door een eigen advocaat? Wil je je kansen in hoger beroep opnieuw laten beoordelen? Je kunt een afspraak maken met VANDAAG voor een second opinion.

Lees verder

VANDAAG is aangesloten bij

logo_mfn
logo_fas
logo_nova